Logo icon

Grāmatžurnāls "Ieskatpunkts"

Kategorija Literatūra, apkaime: Rīga, Latvija, autors: De.ģenerācija


Ieskatpunkts – avots, kurā lasītājs izprot dažādības spēku. Vienots uzskatu dažādībā. Ieskaties!

300€  līdz šim no   3,600€
300€  /   3,600€
0 Sekundes atlikušas

300€ (8%)

14 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 3,600€ līdz Augusts 22, 2021 un tādēļ netika finansēts
balsot35

Kas ir De.ģenerācija?

2019 . gadā Latvijas jaunākās mākslinieku paaudzes pārstāvji, tostarp Terēze Teibe, Krista Undīne Skutele, Mārtiņš Mežulis, Elizabete Anna Dimpere, Vilhelms Bērziņš un Jānis Ankravs, izveidoja platformu jauno mākslinieku attīstībai. De.ģenerācija (šī paaudze) izceļ jauno mākslinieku dotības, ļauj attīstīties iekļaujošā kolektīvā, kā arī palīdz īstenot ar mākslu saistītās idejas. Vairāk par mums un paveiktajiem projektiem var uzzināt mūsu mājaslapā degeneracija.lv.

What is De.generation?

In 2019, representatives of the youngest generation of Latvian artists, including Terēze Teibe, Krista Undīne Skutele, Mārtiņš Mežulis, Elizabete Anna Dimpere, Vilhelms Bērziņš and Jānis Ankravs, created a platform for the development of young artists. De.generation (The Generation) highlights the talents of young artists, allows them to develop in an inclusive team and helps to implement ideas related to art. You can find out more about us and our completed projects on the website degeneracija.lv.

Image title

Ieskatpunkts

Kopš 2020. gada mēs un vēl 20 topošie žurnālisti, rakstnieki, dzejnieki, grafiskie dizaineri, ilustrētāji, fotogrāfi un mūziķi strādājam, lai varētu izdot savu pirmo grāmatžurnālu “Ieskatpunkts”. Darba ideja ir gūt ieskatu par dažādu mākslas izpausmes veidu skatu punktiem sabiedrībai aktuālās tēmās.

Insight Point

Since 2020, we and 20 future journalists, writers, poets, graphic designers, illustrators, photographers and musicians have been working to publish our first book magazine "Point for Insight". The idea of ​​the work is to gain an insight into the perspectives of different types of artistic expression on topics that are relevant to our society.

Mūsu mērķis ir radīt informatīvu platformu, kas iekļauj pēc iespējas lielāku viedokļu un apskatīto tēmu dažādību, lai katrs lasītājs sastaptos gan ar līdzdomātāja viedokli, gan apskatītajā jautājumā pretēja viedokļa pārstāvi. “Ieskatpunkts” lasītājam ļauj un liek domāt, paplašinot savu redzesloku, un tas viss mijas ar vizuāli pievilcīgu dizainā ietvertu radošo saturu dažādos mākslas žanros.

>Pasaulē, kur lielākoties viss ir vai nu “melns”, vai “balts”, mēs vēlamies iemiesot “spilgti pelēko”.

Our goal is to create an informative platform that includes as much diversity of opinions and topics as possible so that each reader meets both - the opinion of the co-thinker and the representative of the opposite opinion on the issue. "Point for Insight" allows and makes the reader think, broadening their horizons, and all this alternates with visually appealing design creative content in various art genres.

>In a world where for the most part everything is either "black" or "white", we want to embody "bright grey".

“Ieskatpunkts” ir kā neliela izstāde, kura ietilpst ikkatra somā, piedevām to var lasīt gan latviešu, gan arī angļu valodā. Grāmatžurnāla izdošana sekmēs dažādu viedokļu apkopošanu, sniegs iespēju jauniešiem tikt sadzirdētiem un pierādīt spēju domāt par sabiedrībā nozīmīgiem tematiem, atbalstot šīs sabiedrības daļas jaunradi.

"Point for Insight" is like a small exhibition which fits in each participant's bag, and it can be read in both languages - Latvian and English. The publication of the book will facilitate the gathering of different opinions, give young people the opportunity to be heard and demonstrate the ability to think about important topics in society, supporting the creativity of this part of society.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

“Ieskatpunktu” ir plānots drukāt 250 eksemplāros un pārdot, lai gūtos ieņēmumus varētu izmantot platformas attīstībai, piešķirot stimulācijas balvas grāmatžurnāla izveidē iesaistītajiem cilvēkiem - rakstniekiem, grafikas dizaineriem, māksliniekiem un mūziķiem.

“Point for Insight” is planned to be printed in 250 copies and sold so that the proceeds can be used to develop the platform by awarding incentive prizes to the people involved in creating the book magazine - writers, graphic designers, artists and musicians.

Mūsu iecere

Mūsu iecere ir līdzīgu iniciatīvu īstenošana nākotnē arvien jaunos izdevumos, veicinot laikmetīgās mākslas jaunradi dažādos žanros un piesaistot jaunus māksliniekus, kas nodrošinās projekta ilgtspēju un daudzveidīgu attīstību.

Our intention

We intend to implement similar initiatives and new editions in the future, promoting contemporary art created in various genres and attracting new artists, which will ensure the sustainability and diverse development of the project. Image title

Grāmatžurnālu plānots izdot 2021. gada novembrī, apvienojot tā prezentāciju ar kopīgu atklāšanas pasākumu un izstādi “Ieskatpunkts”, kur telpā būs redzams visu darbā iesaistīto jauno mākslinieku darbu apkopojums. Apmeklēt izstādi un grāmatžurnālu pasūtīt jau iepriekš ir aicināti visi ieguldītāji.

The book magazine is planned to be published in November 2021, combining its presentation with a joint opening event and the exhibition "Point for Insight", where a collection of works by all young artists involved in the work will be displayed in the room. All investors are invited to visit the exhibition and order a book magazine in advance.

Image title

> Projekts “Ieskatpunkts” veicina sadarbību starp jauniešiem un vienā izdevumā integrē vairākas mākslas jomas - tiek izveidots plaši aptverošs materiāls par 21. gadsimta jaunatni, tās interesēm un laika telpu, kurā tā dzīvo, kas mūsdienu virtuālajā pasaulē uzskatāma par lielu vērtību.

> The Insight project promotes cooperation between young people and integrates several fields of art in one edition - creating comprehensive material about 21st-century youth, its interests and the time-space in which it lives, which is considered a great value in today's virtual world.

De.ģenerācija

Par De.ģenerācija

Biedrības Klubs "Māja" vienība De.ģenerācija ir platforma jauno mākslinieku izaugsmei nacionālā un starptautiskā mērogā.

Uzdod jautājumu